دریافت کد رهگیری ۹۶/۰۷/۲۲ به بعد
رزرو غرفه ۹۶/۰۸/۰۵ تا ۹۶/۰۸/۳۰
واریز وجه ۴۸ ساعت پس از رزرو غرفه
آپلود مدارک ۹۶/۰۸/۰۵ تا ۹۶/۰۹/۰۶
تکمیل فرم ها و ارسال برای ستاد مرکزی ۹۶/۰۸/۲۰ تا ۹۶/۰۹/۰۶
تحویل غرفه برای آماده سازی ۹۶/۰۹/۱۸
تکمیل غرفه آرایی حداکثر تا ساعت ۲۴ مورخ ۹۶/۰۹/۲۱
مراسم افتتاحیه ساعت ۹ صبح ۹۶/۰۹/۲۲
اتمام نمایشگاه ساعت ۱۶ عصر ۹۶/۰۹/۲۶
مراجعه برای جمع آوری پس از اتمام نمایشگاه  حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۹/۲۸