تذکر مهم غرفه سازی؛ شرکت هايي كه در طراحی خود، طبقه دوم در نظر گرفته اند می بایست دیتيل اجرايي طبقه دوم و استراكچر سازه بعلاوه نوع پروفيل هاي مصرفي، تيرريزي، فواصل پل ها، جانمايي ستونها را به همراه طرح ها با مهر وامضا مهندس ناظر و شركت در مدارک غرفه سازی خود همراه داشته باشند.

ردیف عنوان فرم
۱ مدارک مورد نیاز دانلود
۲ قوانین و مقررات غرفه سازی دانلود
۳ فرم ۱۰۲  دانلود
۴ فرم ۱۰۲ الف (جهت مشارکت کنندگانی که راسا اقدام به غرفه سازی می نمایند) دانلود
۵ فرم ۱۰۲ ب (جهت مشارکت کنندگانی که راسا اقدام به غرفه سازی می نمایند) دانلود
۶ فرم انشعاب برق دانلود
۷ تعهدنامه لباس فرم متحدالشکل دانلود
۸  تعهدنامه قبول مسئولیت مشارکت کننده (جهت مشارکت کنندگانی که راسا اقدام به غرفه سازی می نمایند) دانلود
۹ فرم حراست دانلود